Home | Klarenbeek

EDITIE juli 2014

Kabinet bevordert doorstart onderneming na faillissement

Het kabinet maakt het wettelijk mogelijk dat rechters al vóór een faillietverklaring op verzoek van een onderneming meedelen wie ze in het aanstaande faillissement zullen aanwijzen als curator. De ondernemer kan dan in relatieve rust en onder toeziend oog van de toekomstig curator het faillissement voorbereiden en de kansen op een doorstart van de onderneming vergroten. Deze werkwijze wordt ook wel aangeduid met de term pre-pack. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad akkoord is gegaan. Het is onderdeel van het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht.
lees verder . . .

Waarde van een vakantiedag van een zieke werknemer bij einde dienstverband

Een werknemer is langer dan twee jaar ziek. De werkgever heeft aan het UWV toestemming gevraagd om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te zeggen. Na toestemming van het UWV heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst opgezegd.

De werknemer had nog recht op uitbetaling van openstaande vakantiedagen. De werkgever heeft deze dagen uitbetaald, gebaseerd op 70% van het loon, te weten salaris en vakantietoeslag, van de werknemer. Het loon van de werknemer gedurende het tweede ziektejaar bedroeg immers ook 70% van het salaris en vakantietoeslag. De werknemer was het hier niet mee eens. De werknemer meende dat hij de waarde van een vakantiedag 100% van het loon bedroeg.
lees verder . . .

Opstelten maakt collectieve schadevergoedingsactie mogelijk

Consumenten en bedrijven kunnen straks makkelijker hun schade collectief verhalen. Een collectieve schadevergoedingsactie in geld, die minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) voorstelt, moet dat mogelijk maken. Representatieve belangenorganisaties kunnen straks naar de rechter stappen om namens een groep gedupeerden een schadevergoeding te vorderen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat recent naar verschillende adviesinstanties is verzonden.

De collectieve schadevergoedingsactie biedt vooral uitkomst als partijen niet bereid zijn in onderhandeling te treden om de schade collectief af te wikkelen, of er niet in slagen te schikken. De rechter en eventueel een mediator staan partijen bij. Mocht het niet lukken, dan stelt de rechter zelf een regeling voor een collectieve schadeafwikkeling vast.
lees verder . . .

eKantonrechter: bezint eer ge begint

Sinds kort wordt digitale rechtspraak aangeboden door de zogenaamde eKantonrechter. De procedure is laagdrempelig, relatief snel en leidt tot een heus vonnis dat door de deurwaarder ten uitvoer kan worden gelegd. Kortom, een interessante wijze van geschillenbeslechting voor consument en MKB. Zoals bij alles, is er ook een aantal kanttekeningen te plaatsen.

De eKantonrechter is geen marketingnaam van een obscuur bedrijf dat geld verdient aan geschillenbeslechting. Het gaat om echte rechtspraak door de kantonrechter, waarbij de procedure digitaal wordt gevoerd. De eisende partij dient zijn vordering in via de website van de eKantonrechter en de gedaagde partij voert via de website verweer. De eKantonrechter organiseert een mondelinge behandeling (partijen kunnen daar ook van afzien) en doet schriftelijk uitspraak in een vonnis.
lees verder . . .

Werkgever die overgaat tot demotie begeeft zich op moeilijk terrein

Als een werkgever overgaat tot demotie, dan begeeft hij zich vaak op moeilijk terrein. Juridisch gezien is een demotie een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst die alleen tot stand kan komen als beide partijen met deze demotie instemmen. Bij het grootste deel van demoties zal het initiatief van de werkgever komen, meestal door een reorganisatie, het niet functioneren van een werknemer of als sanctiemaatregel.
lees verder . . .