Klarenbeek's incasso en adviesbureau
Terug naar archief

Hoe vrijblijvend zijn onderhandelingen?

Lees artikelSanctie reïntegratieverplichting

Lees artikel


Hoe vrijblijvend zijn onderhandelingen?

Iedere ondernemer wil groeien. Dat kan door ieder jaar wat beter te draaien dan het voorgaande jaar. Een andere mogelijkheid is door een vergelijkbaar bedrijf te kopen en samen te voegen. Doordat een groot deel van de kosten dan maar één keer gemaakt hoeft te worden, kan dit door de bekende synergievoordelen een lucratieve manier zijn om te groeien. Maar tijdens de gesprekken met de aspirant verkoper krijgt u koudwatervrees of een nog mooiere gelegenheid komt langszij. U blaast de hele overname af, maar de aspirant verkoper claimt schade! Hoe vrij staat u om de gesprekken ‘zo maar’ te beëindigen?

Het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen is niet wettelijk geregeld, maar heeft zich in de rechtspraak ontwikkeld. Het uitgangspunt houdt kort gezegd in dat de relatie tussen onderhandelende partijen wordt beheerst door redelijkheid en billijkheid. Partijen moeten hun gedrag mede laten bepalen door elkaars gerechtvaardigde belangen, dus ook door het belang van de wederpartij; hoe paradoxaal dat ook klinkt!

Sinds 1982 onderscheidt de Hoge Raad drie fasen in de onderhandelingen. In een eerste fase zijn partijen volledig vrij de onderhandelingen af te breken zonder aansprakelijkheid te riskeren. In een tweede fase staat het afbreken nog wel vrij, maar moet de partij die afbreekt de kosten die de wederpartij heeft gemaakt voor haar rekening nemen. Wanneer de tweede fase precies aanbreekt, hangt af van de omstandigheden van het geval. In een derde fase staat afbreken niet meer vrij. De partij die de onderhandelingen afbreekt, is verplicht de schade die daardoor ontstaat te vergoeden. Die schade kan ook gederfde winst omvatten. De derde fase breekt aan op het moment dat de wederpartij er redelijkerwijs op mocht vertrouwen dat een overeenkomst (over de hoofdelementen waarvan zij inmiddels overeenstemming hebben bereikt) tot stand zou komen.

Hoewel er veel onderhandeld en afgebroken wordt, is er weinig rechtspraak voorhanden. In de praktijk worden geschillen over de afgebroken - vaak geheime - onderhandelingen bij voorkeur niet publiekelijk uitgevochten. Veel wordt onderling geschikt of via niet openbare geschillenbeslechting opgelost.

In augustus 2005 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat een verschuiving teweeg lijkt te brengen van drie naar twee fasen. De Hoge Raad begint de uitspraak met een herformulering van de toepasselijke maatstaf als hiervoor beschreven; geen voorpaginanieuws dus. Wat wél verrassend is, is dat de Hoge Raad vervolgens aangeeft dat aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen niet snel mag worden aangenomen. De maatstaf dient aldus met de nodige terughoudendheid te worden toegepast. Opvallend is dat de Hoge Raad de drie onderhandelingsfasen niet herhaalt. Het is niet duidelijk of dit arrest als consequentie heeft dat het drie fasen model uit 1982 nu van de baan is.

Sommige juristen stellen dat uit het arrest volgt dat de tweede fase verdwenen is. Er resteren dan slechts twee mogelijkheden: ófwel afbreken is zonder meer geoorloofd en in dat geval is er dus geen reden voor schadevergoeding (de voormalig eerste fase), dan wel afbreken is óngeoorloofd en dan is er dus plaats voor schadevergoeding, onder meer bestaande uit gederfde winst (voormalige derde fase).
Wat wél vast staat is dat met dit arrest een duidelijk signaal wordt gegeven dat de contractsvrijheid - en daarmee de vrijheid van partijen tot afbreken van onderhandelingen - voorop staat. Gebondenheid en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid van de afbrekende partij worden niet snel aangenomen en vormen dus uitzondering.

Het antwoord op de titel(vraag) is dus niet zonder meer te geven. Feit is dat u in grote mate vrij bent in de onderhandelingen. Dat neemt niet weg dat het verstandig is in een beginstadium van de gesprekken schriftelijke afspraken te maken (bijvoorbeeld in een intentieverklaring) over de onderhandelingsfasen, de afbreekvrijheid en de vergoeding van bepaalde kosten (of juist niet).

U doet er in ieder geval goed aan zich te realiseren dat indien over de essentialia van de overeenkomst overeenstemming is bereikt en er geen expliciet voorbehoud is gemaakt, de rechter zal aannemen dat een overeenkomst tot stand is gekomen en u bent gebonden. Voorzichtigheid is dus -ook hier- geboden.


. . . terug naar bovenSanctie reïntegratieverplichting

Werkgevers zijn conform artikel 71a van de WAO onder meer verplicht tijdig een reïntegratieverslag op te stellen zodat de werknemer die in aanmerking wenst te komen voor een WAO-uitkering zijn aanvraag hiermee kan ondersteunen. Indien een werkgever zijn verplichting om een reïntegratieverslag vast te stellen niet of niet volledig is nagekomen, stelt het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) een sanctie vast indien blijkt dat de werkgever zonder deugdelijke grond deze verplichting niet is nagekomen dan wel onvoldoende reïntegratie-inspanningen heeft verricht.

De sanctie bestaat uit de verplichting het salaris van de werknemer door te betalen, gedurende een tijdvak van ten hoogste 52 weken. De sanctie wordt afgestemd op de aard en ernst van het verzuim alsmede op de periode die nodig wordt geacht om alsnog voldoende reïntegratie-inspanningen te leveren.

Het UWV heeft in de Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter (Bvlp) vastgelegd dat de minimum sanctie bestaat uit vier maanden loondoorbetaling.

De Centrale Raad van Beroep heeft op 22 februari 2006 in een aantal uitspraken geoordeeld over deze sancties bij ziekte van een werknemer.

De Centrale Raad van Beroep is van oordeel dat voor deze minimumtermijn van vier maanden geen steun gevonden kan worden in de wet en de wetsgeschiedenis, zodat de sanctie gebaseerd zal moeten worden op de reële termijn waarbinnen het verzuim is hersteld. Deze uitspraak is met name van belang bij administratieve tekortkomingen die binnen een kortere termijn hersteld kunnen worden.

Met ingang van 1 juli 2006 zullen de standaardsancties vervallen: het UWV zal vanaf deze datum een loonsanctie voor onbepaalde duur opleggen en aangeven van welk verzuim sprake is. Zodra de werkgever dit verzuim herstelt en hiervan melding maakt bij het UWV zal de loonsanctie eindigen. De maximale loonsanctie zal 52 weken blijven.


... terug naar boven


Senaat blokkeert wet over werken bij concurrent

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft de invoering van een wet geblokkeerd, waarmee bedrijven hun ex-werknemers kunnen verbieden om bij een concurrent aan de slag te gaan. Het zogenoemde concurrentiebeding zou volgens VVD en CDA onvoldoende evenwicht brengen in de rechtszekerheid tussen werkgever en werknemer. Het was de bedoeling om met het wetsvoorstel te regelen dat werkgevers maximaal een jaar lang na het verbreken van een arbeidscontract hun ex-werknemer kunnen verbieden om bij een concurrent aan de slag te gaan. Tegenover het verbod moest wel een vergoeding staan. Werkgevers en de vakbeweging hadden al eerder gewaarschuwd dat de rechtszekerheid in het gedrag zou komen door het concurrentiebeding.

Bedrijven betalen verkeersboete

Bedrijven en instellingen moeten opdraaien voor snelheidsboetes van hun werknemers als het personeel niet met opzet te snel reed. Dat concludeert vakbond Abvakabo FNV uit een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. Het hof vernietigde recent een uitspraak van de kantonrechter. Die viel eerder in het voordeel van gedaagde TPG uit. Het gerechtshof stelt dat het postbedrijf in 2003 ten onrechte een boete heeft verhaald op een TPG-chauffeur. Volgens het hof was er geen sprake van opzet of bewust roekeloos gedrag, omdat de medewerker net boven de maximumsnelheid reed. De man krijgt nu het boetegeld van euro 56 terug. De man kreeg het boetegeld voor twee overtredingen in 2002. Een keer reed hij 4 kilometer per uur te hard, vervolgens zat hij 6 kilometer per uur boven de maximumsnelheid. “In zijn algemeenheid zal er bij een overtreding van de maximumsnelheid tot 10 kilometer per uur geen sprake zijn van opzet of bewuste roekeloosheid”, motiveert de rechter.

Werkgeversorganisatie MKB-Nederland vindt het een rare uitspraak. Iedereen weet dat te hard rijden niet mag, aldus de werkgeverskoepel. Een werknemer kan nu “op het randje” gaan rijden, want hij hoeft de boete toch niet zelf te betalen als hij iets te hard gaat.

 

Vijf sectoren versneld open voor werknemers nieuwe EU-landen

Werknemers uit Polen en zeven andere nieuwe EU-lidstaten kunnen vanaf volgende maand gemakkelijker aan de slag in de agrarische sector, de binnenscheepvaart, slachterijen en visfileerbedrijven, wetenschappelijk onderzoek en de kleinmetaal. Voor deze sectoren en bedrijfstakken geeft het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) sneller een tewerkstellingsvergunning af.
Werkgevers die een werknemer willen aannemen uit Polen, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije of Tsjechië hoeven om een tewerkstellingsvergunning te krijgen niet meer te voldoen aan de zogenoemde arbeidsmarkttoets. Hierdoor zijn ze niet langer verplicht om eerst te werven onder werknemers uit Nederland of de oude EU-lidstaten (toegetreden voor mei 2004). Dit scheelt werkgevers tijd en administratieve rompslomp. Nu kost het hen gemiddeld 10 weken om een vergunning te krijgen. Na de versoepeling kan dat teruglopen tot twee weken.
Het vervallen van de arbeidsmarkttoets betekent niet dat er geen eisen meer worden gesteld aan de werkgevers. Ze moeten bijvoorbeeld wel zorgen dat de huisvesting van werknemers uit de nieuwe EU-landen in orde is. Verder moeten bedrijven de werknemers hetzelfde loon betalen als Nederlandse werknemers.

Wat zijn de nieuwe regels voor het vervoer van kinderen in de auto?

Sinds 1 maart 2006 moeten kinderen (onder kinderen wordt iedereen onder de 18 jaar verstaan) kleiner dan 1,35 meter zowel voorin als achterin de auto in een goedgekeurd kinderzitje vervoerd worden. Een kinderzitje kan zijn: een babyautostoeltje, een kinderautostoeltje of een zittingverhoger. Alle goedgekeurde kinderbeveiligingsmiddelen (inclusief zittingverhogers) mogen voorin en achterin de auto gebruikt worden.
Volwassenen en kinderen groter dan 1,35 meter moeten zowel voorin als achterin de auto de autogordel om en mogen zonodig ook een zittingverhoger gebruiken.
De aangepaste regelgeving voor het vervoer van kinderen in de auto geldt in alle landen die aangesloten zijn bij de Europese Unie (EU) maar er kunnen wel verschillen zijn. In sommige landen moeten kinderen onder de 1,50 meter (in plaats van 1,35 meter) een kinderzitje gebruiken. Ook gelden niet overal alle uitzonderingen. Nog niet alle landen hebben de regeling geïmplementeerd.

Vervolging ambtenaar als leidinggevende mogelijk

Ambtenaren die als opdrachtgever of leidinggevende betrokken zijn geweest bij verboden handelingen van een overheidsorgaan, kunnen daarvoor individueel worden vervolgd, óók als het overheidsorgaan daarvoor strafrechtelijk niet aansprakelijk kan worden gesteld. De ministerraad heeft ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel.
Volgens de Pikmeerjurisprudentie van de Hoge Raad is vervolging van deze ambtenaren onmogelijk als de publiekrechtelijke rechtspersoon waarvoor zij werken strafrechtelijke immuniteit geniet. Het kabinet vindt dat in die gevallen de bewuste ambtenaar wel vervolgd moet kunnen worden. Natuurlijke personen die ernstige strafbare feiten opzettelijk hebben bevorderd moeten daarvoor aansprakelijk kunnen worden gesteld. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de centrale overheid en lagere overheden zoals gemeenten en waterschappen. In beide gevallen is vervolging van de individuele ambtenaar mogelijk.

Alles over de huurverhoging per 1 juli 2006

Tussen 1 juli 2006 en 31 december 2006 kan de huur van huurwoningen met maximaal 3,2% worden verhoogd. De huurverhoging is gebaseerd op de inflatie in 2005 (1,7%) plus 1,5%. Dat wil niet zeggen dat de huur altijd met 3,2% wordt verhoogd. Verhuurders zijn niet verplicht om de maximale huurverhoging door te voeren. De verwachting is dat de gemiddelde huurverhoging in 2006 rond de 2,2% uitkomt.

  • Welke regels gelden er bij de huurverhoging?
  • Wanneer kan er bezwaar worden gemaakt tegen huurverhoging?
  • Hoe moet bezwaar worden gemaakt tegen de huurverhoging?
  • Hoe werkt huurverhoging op basis van een indexeringsclausule?
  • Wat staat er in een huurverhogingsvoorstel?

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze digitale nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de samenstellers van deze digitale nieuwsbrief iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op via deze digitale nieuwsbrief beschikbaar is.

© 2012 Klarenbeek's Incasso & Adviesbureau