Klarenbeek's incasso en adviesbureau
Terug naar archief

Voldoet een product aan de verwachtingen?

Lees artikelBewijs van ziekte en tegengestelde medische oordelen

Lees artikel


Voldoet een product aan de verwachtingen?

Wij leven in een klaagcultuur. Ook ons contractenrechten doet daar aan mee. Volgens de wet moeten geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. De koper bijvoorbeeld mag verwachten dat het gekochte product de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Is dat niet het geval, dan is er sprake van non-conformiteit. In de wet is geen termijn gesteld tot wanneer na de levering de koper voortdurende conformiteit mag verwachten (denk aan slijtage). De conformiteitsperiode zal daarom afhangen van omstandigheden zoals de normale levensduur van het product en de prijs.

Een andere vraag is hoe snel u moet melden dat de geleverde zaak niet aan de verwachtingen voldoet. De wet blijft hier in algemene termen steken. De koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij de leverancier heeft geprotesteerd. Kort en goed staat er dus: als u niet tijdig klaagt, dan bent u uw rechten kwijt! Waarom is dat?

De gedachte er achter is dat een leverancier erop moet kunnen vertrouwen dat de koper, binnen een korte tijd nadat hij de zaak heeft verkregen, onderzoekt of de prestatie aan de overeenkomst beantwoordt en dat hij, indien dit niet het geval blijkt te zijn, zulks met dezelfde spoed aan de leverancier mededeelt. Op deze wijze wordt ook de leverancier beschermd tegen late en moeilijk meer te betwisten klachten.

Natuurlijk kan er pas geklaagd worden nadat de prestatie is geleverd. Dat kan anders zijn wanneer de koper al voor de levering in de gelegenheid is gesteld tot een inspectie (bijvoorbeeld van een kantoor in aanbouw), in welk geval de koper bij ontdekte gebreken meteen dient te protesteren.

Opnieuw de vraag: hoe snel moet u klagen? Wat is een ‘bekwame tijd’ zoals de wet weergeeft? Dat hangt af van de omstandigheden van het geval, maar duidelijk is dat het met zoveel voortvarendheid dient te gaan als in redelijkheid van de koper mag worden gevraagd. Voor consumentenkoop geldt sowieso een harde termijn van twee maanden. De vraag of het gebrek gemakkelijk is vast te stellen, zal daarbij zeker van belang zijn maar bijvoorbeeld ook de eventuele deskundigheid van de koper. Veel harde handvatten zijn kortom niet te geven, daarom twee tips.

Voor de verkoper: neem een bepaling op in uw algemene voorwaarden inhoudende dat onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW een aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij uw koper bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Voor de koper: controleer zo spoedig mogelijk of de zaken aan uw verwachtingen voldoen en zo dat niet het geval is: klaag! Klaag schriftelijk en geef daarbij duidelijk aan wanneer de klachten zijn ontdekt wat de klachten zijn.

 Bewijs van ziekte en tegengestelde medische oordelen

Werkgever en werknemer kunnen in een lastige situatie terecht komen als diverse geraadpleegde medici van mening verschillen over de vraag of de werknemer arbeidsongeschikt is of niet. De vraag is hoe partijen die knoop dienen te ontwarren.

In een recent arrest van de Hoge Raad kwamen de tegengestelde medische oordelen ruimschoots aan de orde. De werknemer had zich ziek gemeld en werd vervolgens onderzocht door de bedrijfsverpleegkundige. Die achtte de werknemer op enig moment gedeeltelijk geschikt voor het verrichten van arbeid. De werknemer moest dus reïntegreren.

Maar op de dag dat de werknemer op het werk moest verschijnen voor het verrichten van passende arbeid, meldde de werknemer zich weer ziek. De werknemer werd gekeurd door de arbo-arts die de werknemer in staat achtte om het werk volledig te hervatten. Op de door de arbo-arts aangegeven datum kwam de werknemer weer niet op het werk, want hij meldde zich weer ziek. En wederom werd de werknemer gekeurd en arbeidsgeschikt bevonden.

Van dit oordeel vroeg de werknemer een second opinion bij het UWV. De keuringsarts achtte de werknemer arbeidsgeschikt. De werkgever stopte daarop de betaling van het loon volgens de regel ‘geen arbeid, geen loon’. De werknemer liet het er niet bij zitten en stelde een loonvordering in. Daarbij legde de werknemer een verklaring van zijn huisarts en behandelend psycholoog over waaruit bleek dat de werknemer psychisch arbeidsongeschikt was. De kantonrechter, die werd geconfronteerd met tegengestelde medische verklaringen en zelf geen medicus is, liet zich daarop informeren door een getuige-deskundige. De deskundige kwam ook tot het oordeel dat de werknemer de volledige periode arbeidsongeschikt was geweest vanwege een psychische aandoening.

De kantonrechter wees daarop de vordering van de werknemer toe. De werkgever ging in hoger beroep en werd door het Hof in de gelegenheid gesteld om tegenbewijs te leveren van het oordeel van de deskundige dat de werknemer arbeidsongeschikt was. De werkgever liet onder andere alle betrokken keuringsartsen horen, alsmede een onafhankelijke psychiater als tegenwicht tegen de door de kantonrechter geraadpleegde deskundige. Vervolgens achtte het Hof de werkgever geslaagd in het tegenbewijs en werd de vordering van de werknemer alsnog afgewezen. De Hoge Raad liet dit oordeel in stand.

De uitspraak illustreert dat de discussie of een werknemer arbeidsongeschikt is of niet uiteindelijk via de gewone regels van het bewijsrecht wordt beslist, waarbij de werknemer het bewijs draagt van de gepretendeerde ziekte en de werkgever tegenbewijs kan leveren en daarin slaagt als de werkgever gefundeerde twijfel zaait over de vraag of de werknemer ziek is.

... terug naar boven


Voor vergoeding proceskosten is nota adviseur nodig

Als u een procedure geheel of gedeeltelijk wint, kan de rechter een proceskostenvergoeding toekennen. De te vergoeden kosten zijn in beginsel op vaste bedragen gebaseerd, waardoor de werkelijke kosten geen rol spelen. Voor een proceskostenvergoeding komen onder meer verletkosten in aanmerking. Verletkosten worden toegekend aan personen die door hun aanwezigheid op de zitting een geldelijk nadeel lijden, omdat ze deze tijd niet aan hun normale broodwinning hebben kunnen wijden.

De vergoeding van de verletkosten is eveneens geen vergoeding voor de werkelijke gederfde inkomsten, maar ligt tussen euro 4,54 en euro 53,09 (jaar 2008) per uur. U komt voor een vergoeding van proceskosten van beroepsmatig verleende rechtsbijstand slechts in aanmerking als blijkt dat een derde daadwerkelijk rechtsbijstand heeft verleend. Daartoe is een bewijs (zoals een nota van de adviseur) nodig. De Hoge Raad heeft onlangs in deze zin beslist. De Hoge Raad kende een man wel een reis- en verletkostenvergoeding toe tot een bedrag van euro 167,87. De rechtbank had zijn verzoek om deze vergoeding zonder nadere toelichting afgewezen terwijl de man wel op de zitting was geweest.

De volgende kosten komen in beginsel in aanmerking voor een proceskostenvergoeding bij belastingzaken:

  1. kosten van door derde beroepsmatige verleende rechtsbijstand;
  2. kosten van een getuige of deskundige die door een partij of een belanghebbende is meegebracht of opgeroepen maar ook een deskundige die aan een partij verslag heeft uitgebracht;
  3. reis- en verblijfskosten van een partij of een belanghebbende;
  4. verletkosten van een partij of een belanghebbende;
  5. kosten van uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telexen/ telefaxen en internationale telefoongesprekken.

Rechter legt bewijslast bij advertentieverkoper

Een bedrijf uit Schijndel heeft met succes bezwaar gemaakt tegen een overeenkomst met een advertentieverkoper. De rechter oordeelde dat het contract vooralsnog door bedrog tot stand is gekomen. Volgens de ondernemer had de advertentieverkoper niet voldoende duidelijk gemaakt dat er kosten waren verbonden aan plaatsing van de advertentie. De rechter was het hiermee eens en oordeelde dat de verkoper met aanvullend bewijs moet komen.

Privé-internetten op werk neemt fors toe

Mailen, surfen en bellen voor privé-doeleinden in de tijd van de baas is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Vorig jaar werd 3,9 uur per week besteed aan privé-zaken. Dit jaar is het toegenomen tot bijna 5 uur.

Het zakelijk mailen en surfen in eigen tijd is het afgelopen jaar gelijk gebleven op wekelijks 2,4 uur, blijkt uit een onderzoek onder 607 directeuren, managers en anderen uit het bedrijfsleven en van de overheid. Het zijn vooral vrouwen en werknemers beneden de 35 jaar die oneigenlijk gebruik maken van deze faciliteiten op het werk. Jonge medewerkers besteden tijdens hun werk drie keer zo veel tijd aan surfen, mailen en bellen voor privé-doeleinden als hun oudere collega's.

Nieuwe verkeersregels per 1 april 2008

Voor veel weggebruikers verandert met ingang van 1 april een aantal verkeersregels. Bromfietsers en gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen mogen vanaf die datum op de rijweg 45 km per uur rijden. Op het fietspad binnen de bebouwde kom blijft de toegestane maximumsnelheid 30 km per uur en 40 km per uur daarbuiten. Fietsers en bromfietsers krijgen op het fietspad gezelschap van skaters. Die mogen niet alleen op het voetpad maar ook op het fietspad. Als er geen fietspad of stoep is, mogen skaters op de rijbaan.

Als het mistig is bestaat de kans dat de bestuurder door de weerschijn van zijn eigen dimlichten verblind raakt. Daarom hoeven per 1 april de dimlichten niet meer aan als de mistlampen aan de voorzijde van de auto branden. En op auto’s die beschikken over speciale ‘dagrijlichten’ mogen die nu ook worden gebruikt.

Het gebruik van geïmproviseerde zitplaatsen in auto’s wordt verboden. Passagiers mogen alleen worden vervoerd op een echte zitplaats die gemaakt is voor het gebruik van volwassen passagiers. Uitzonderingen worden gemaakt voor het vervoer van kinderen tot 1,35 meter op speciaal voor hen aangebrachte zitplaatsen (met name extra bankjes achterin stationwagens) en voor passagiers die gebruikmaken van een rolstoel.

Kennismigranten worden sneller toegelaten

Het kabinet gaat de toelating van kennismigranten versoepelen en wil bedrijven en kennisinstellingen die bijdragen aan de concurrentiepositie van Nederland extra helpen bij toelating en verblijf van kennismigranten. Voor deze ondernemers zal de individuele beoordeling tot een bepaald aantal aanvragen worden afgeschaft. Daardoor kunnen de kenniswerkers sneller aan het werk.

De maatregel en andere initiatieven om Nederland aantrekkelijker te maken voor kenniswerkers werkt nog nader uitgewerkt. De industrie- en dienstensector maakt zich zorgen over het aantrekken van goed geschoold technisch personeel. De dienstensector profiteert vooral van de sterke nationale markt. Daarbij is de sector afhankelijk van de aanwezigheid van hoofdkantoren uit de industrie, omdat hiervandaan veel dienstverlening wordt gecreëerd. De industrie richt zich op de internationale markt en innovatie.

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze digitale nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de samenstellers van deze digitale nieuwsbrief iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op via deze digitale nieuwsbrief beschikbaar is.

 

© 2012 Klarenbeek's Incasso & Adviesbureau